Αναρτήσεις

Thomas Worlidge, A select collection of drawings from antique gems, 1768 (pars prima, 100 pictures)

WILLY POGANY, 8 ILLUSTRATIONS IN P. COLLUM'S, THE ADVENTURES OF ODYSSEUS (1918)

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)

Henry Wadsworth, Delia

Henry Wadsworth, The Song of Hiawatha, xiv

Henry Wadsworth, Tales of a Wayside Inn 1874

Paul Laurence Dunbar, 1872 - 1906, Ships That Pass in the Night

John Keats, Bright Star (μετάφραση Ευστράτιος Σαρρής)

H. P. Lovecraft, Nyarlathotep (μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)