Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)


We imagine that we have some control over events. But in fact we are all adrift in currents and eddies that sweep us about, carrying some downstream to sunlit banks, and others onto the rocks.

Φανταζόμαστε πως έχουμε κάποιο έλεγχο πάνω στα γεγονότα. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε όλοι έρμαια ρευμάτων και δινών που μας σαρώνουν, οδηγώντας μερικούς προς τις εκβολές, σε ηλιόλουστες όχθες, και άλλους πάνω στα βράχια.

The measure of a civilization is in the courage, not of its soldiers, but of its bystanders.

Το μέτρο ενός πολιτισμού έγκειται στο θάρρος, όχι των στρατιωτών του, αλλά όσων είναι απλοί θεατές των γεγονότων.

Boundaries have no existence save on charts or in small minds. Nature does not draw lines.

Τα όρια δεν έχουν καμιά ύπαρξη παρά μόνο στους χάρτες και τα μικρά μυαλά. Η φύση δεν τραβά γραμμές.

If you would grasp the reason for your existence, and reach the limits of what may be known, you must live on the edge. Get away from the crowds that distract and deflect. It is why we love mountaintops and deserted beaches.

Αν είναι να συλλάβεις το λόγο της ύπαρξής σου και να φτάσεις στο όριο όσων μπορούν να γίνουν γνωστά, πρέπει να ζήσεις παράμερα. Φύγε μακριά από τα πλήθη που αποσπούν και εκτρέπουν την προσοχή. Αυτός είναι κι ο λόγος που αγαπάμε τις βουνοκορφές και τις απόμερες παραλίες.

Truth comes in two formats: insights, and collisions with reality.

Η αλήθεια έρχεται σε δύο μορφές: ενοράσεις και συγκρούσεις με την πραγματικότητα

A dream that survives becomes myth. And, ultimately, dogma.

Ένα όνειρο που επιβιώνει γίνεται μύθος και εντέλει δόγμα

Justice and mercy are the cornerstones of a correct life; justice because it is demanded by nature; and mercy because justice erodes the soul.

Η δικαιοσύνη και το έλεος είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας ορθής ζωής. Η δικαιοσύνη, επειδή την ζητά η φύση. Το έλεος, επειδή η δικαιοσύνη προκαλεί διάβρωση της ψυχής.

[Αll Tulisofalas'  Quotes via Jack McDevitt, A Talent for War]