Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Σιμωνίδης: τα τέσσερα ευτυχέστερα αγαθά στην ζωή του ανθρώπου (γνωμικό σκόλιο)


ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῶι͵
δεύτερον δὲ καλὸν φυὰν γενέσθαι͵
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως͵
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων.


Για τον θνητό τον άνθρωπο η υγεία το άριστο είναι,
δεύτερο  να ’χει γεννηθεί ωραίος στη μορφή,
τρίτο να ’χει πλουτίσει δίχως δόλο,
τέταρτο να ευημερεί μαζί με τους φίλους του.