τί ἐστιν ἀγαθόν: η ειρήνη ως το ύψιστο αγαθό


οἱ φιλόσοφοι ζητοῦσιν͵ ὡς ἀκήκοα͵
περὶ τοῦτό τ΄ αὐτοῖς πολὺς ἀναλοῦται χρόνος͵
τί ἐστιν ἀγαθόν͵ κοὐδὲ εἷς εὕρηκέ πω
τί ἐστιν. ἀρετὴν καὶ φρόνησίν φασι͵ καὶ
λέγουσι πάντα μᾶλλον ἢ τί τἀγαθόν.
ἐν ἀγρῷ διατρίβων τήν τε γῆν σκάπτων ἐγὼ
νῦν εὗρον· εἰρήνη ΄στίν· ὦ Ζεῦ φίλτατε͵
τῆς ἐπαφροδίτου καὶ φιλανθρώπου θεοῦ.
γάμους͵ ἑορτάς͵ συγγενεῖς͵ παῖδας͵ φίλους͵
πλοῦτον͵ ὑγίειαν͵ σῖτον͵ οἶνον͵ ἡδονὴν
αὕτη δίδωσι· ταῦτα πάντ΄ ἂν ἐκλίπῃ͵
τέθνηκε κοινῇ πᾶς ὁ τῶν ζώντων βίος.

Οι φιλόσοφοι αναζητούν, καθώς ακούω,
και χρόνο ξοδεύουνε πολύ γι’ αυτό το θέμα:
τι είναι το αγαθό∙ κι ούτε ένας τους ακόμη δεν το βρήκε
τι είναι. Λένε πως είναι η αρετή κι η φρόνηση
και γενικά μιλάνε μάλλον για όλα τ’ άλλα παρά για τ’ αγαθού τη φύση.
Εγώ στα χωράφια ζώντας και σκάβοντας τη γη
τώρα το βρήκα: η ειρήνη είναι, Δία φίλτατε,
η λατρευτή, φιλάνθρωπη θεά.
Γάμους, γιορτές, συγγενείς, παιδιά, φίλους,
πλούτο, υγεία, σίτο, οίνο, ηδονή
αυτή τα δίνει. Όλα ετούτα αν χαθούν,
ολάκερος των ζωντανών ο βίος αφανίζεται.