8 αρχαία ρητά για τον χρόνο και την τύχηΑναξανδρίδης  
Τὸν γὰρ οἴακα στρέφει δαίμων ἑκάστῳ.
Η μοίρα για τον καθένα μας το τιμόνι στρίβει.

Φιλήμων   
Κυκλοῖ γὰρ ὁ χρόνος τὸν τρόπον καὶ τὸν βίον ἡμῶν ἑκάστου
Ο χρόνος στριφογυρνά τον χαρακτήρα και τη ζωή του καθενός μας

Ὁ χρόνος οὐ μόνον τὰ σώματα αὔξει βαδίζων͵ ἀλλὰ καὶ τὰ πράγματα
Ο χρόνος βαδίζοντας δεν κάνει να μεγαλώνουν μόνο τα σώματα, αλλά και τα πράγματα

Ὅσαι τέχναι γεγόνασι͵ ταύτας... πάσας ἐδίδαξεν ὁ χρόνος͵ οὐχ ὁ διδάσκαλος
Όσες τέχνες υπάρχουν, τις δίδαξε όλες ο χρόνος, όχι ο δάσκαλος

Κράτης ο Κυνικός
γὰρ χρόνος μ΄ ἔκαμψε͵ τέκτων μὲν σοφὸς͵
ἅπαντα δ΄ ἐργαζόμενος ἀσθενέστερα

Ο χρόνος με λύγισε που είναι χτίστης σοφός,
μα όλα τα κάνει ασθενέστερα

Δίφιλος
Δόλιος τεχνίτης ἐστὶν χρόνος͵ ξένε·
χαίρει μεταπλάττων πάντας ἐπὶ τὰ χείρονα

Ξένε, ο χρόνος δόλιος είναι τεχνίτης:
χαίρεται να τους αλλάζει όλους προς το χειρότερο

Ανώνυμου τραγικού (για τις μεταβολές της τύχης)
Τροχοῦ γὰρ περιστείχοντος ἄλλοθ΄ ἡτέρα
ἁψὶς ὕπερθε γίγνετ΄ ἄλλοθ΄ ἡτέρα

Του τροχού που γυρνά άλλοτε η μία καμάρα
βρίσκεται επάνω κι άλλοτε η άλλη

Σοφοκλής (αδέσποτο απόσπασμα)
Πάντα γὰρ τροχοῦ δίκην... κυκλεῖ τύχη
Η τύχη σαν το τροχό όλα τα στριφογυρνά

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

H ερωτική κατάρα από την Πέλλα: το πρώτο κείμενο της μακεδονικής διαλέκτου που ήρθε στο φως

Η ετυμολογία της λέξης αριστερός (και το όνομα της Αριάδνης)